Allmänna villkor

Mellan Saint Bernard Group AB, och Återförsäljaren gäller dessa villkor.

1.Allmänt
Återförsäljare är Saint Bernard Groups avtalspart till detta avtal, d.v.s. föreningen när det gäller idrottsföreningar och idrottslag och enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser.

Kontaktperson är den person som Återförsäljaren, när denne utgörs av en förening, utsett till att agera som kontaktperson mellan föreningen och Saint Bernard Group AB enligt punkt 4 samt där sådan person uppfyller kraven enligt punkt 5.

Försäljningsgruppen är medlemmarna i den skolklass, idrottsförening eller det idrottslag som skall hjälpa Återförsäljaren att sälja Saint Bernard Groups produkter.

Leverans och distribution av Saint Bernard Groups produkter sker med syftet att Återförsäljaren genom Försäljningsgruppen under en begränsad tid ska tjäna pengar på vidareförsäljning av Saint Bernard Groups produkter till slutkund och att intjäningen ska användas vid finansiering av ett gemensamt mål som t.ex. träningsläger eller klassresa. Intjänade pengar ska inte tillfalla enskilda medlemmar i Försäljningsgruppen utan ska tillfalla samtliga medlemmar inom gruppen och intäkterna ska oavkortat användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål.

Återförsäljaren säljer Saint Bernard Group AB produkter med hjälp av medlemmarna i Försäljningsgruppen.

 

2.Parternas rättsliga ställning
Återförsäljaren förbinder sig att i egen regi sälja Saint Bernard Groups produkter. Vidareförsäljningen ska ske genom uppsökande verksamhet av Återförsäljaren med hjälp av Försäljningsgruppens medlemmar. Det är inte tillåtet att Återförsäljaren utbetalar lön eller liknande ersättning för detta arbete till medlemmar i Försäljningsgruppen eller annan person. Återförsäljarens intäkter ska oavkortat användas i den ideella verksamheten och för gruppens gemensamma mål.

Detta avtal ska inte medföra att Saint Bernard Group AB i förhållande till Återförsäljaren anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren i förhållande till Saint Bernard Group AB anses vara arbetstagare. Återförsäljaren ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Saint Bernard Group AB. Till undvikande av missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).

 

3.Saint Bernard Group ABs åtaganden
Saint Bernard Group AB förbinder sig att stödja Återförsäljaren under avtalets giltighetstid vid frågor och ge Återförsäljaren nödvändig information för att denne ska kunna distribuera produkterna till slutkund.

 

4.Återförsäljarens åtaganden
I det fall Återförsäljaren är en förening är Återförsäljaren införstådd med att det är en förutsättning för detta avtals giltighet och för att Återförsäljaren ska få rätten att distribuera Saint Bernard Group AB produkter, att denne utsett en Kontaktperson och att Kontaktpersonen uppfyller de krav som ställs på honom/henne inom ramen för detta avtal.
Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Saint Bernard Group AB i samband med försäljning av Saint Bernard Groups produkter. Återförsäljaren ska i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill inte tar skada.
Återförsäljaren beställer start- och visningspaket från Saint Bernard Group AB i samband med att Återförsäljaren ingår detta avtal.

 

5.Kontaktperson
Kontaktpersonen ska vara myndig, får inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en anmärkningskontroll genomförs. Kontaktpersonen har betalningsansvar och ansvar för en korrekt redovisning gentemot Saint Bernard Group AB och Återförsäljaren.

Kontaktpersonen är ansvarig för alla kontakter med Saint Bernard Group AB i frågor som omfattas av eller relaterar till avtalet. Återförsäljaren ska tillse att utsedd Kontaktperson går i solidarisk borgen såsom för egen skuld för Återförsäljarens rätta fullgörande av förpliktelser gentemot Saint Bernard Group AB enligt detta avtal.

Genom att underteckna detta avtal försäkrar Kontaktpersonen att denne erhållit fullmakt från den förening som Kontaktpersonen företräder att för föreningens räkning ingå detta avtal och agera för föreningen/Återförsäljaren i enlighet med detta avtal.

Kontaktpersonen ska ta del av, bli införstådd med samt följa villkoren för Återförsäljaren i detta avtal. Kontaktpersonen ska också följa de instruktioner som kan komma att lämnas av Saint Bernard Group AB.

Kontaktpersonens personuppgifter sparas och behandlas i en databas hos Saint Bernard Group AB under detta avtals giltighetstid och för en tid om maximalt ett (1) år därefter. Kontaktuppgifterna sparas för att Saint Bernard Group AB enkelt ska kunna uppfylla sina åtagand- en inom ramen för detta avtal samt för att kunna ge Kontaktpersonen information och erbjudande.

De personuppgifter som kommer att behandlas är främst de som Kontaktpersonen direkt eller indirekt lämnar till Saint Bernard Group AB under detta avtal. Genom att godkänna villkoren i detta avtal samtycker Kontaktpersonen till Saint Bernard Group AB behandling av personuppgifterna som det beskrivits ovan.
Kontaktpersonen har rätt att en (1) gång om året få information om vilka personuppgifter som behandlas och hur de används. Kontaktpersonen har utöver det alltid rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller att återkalla sitt samtycke. Vid eventuella frågor angående behandling av personuppgifter så ta kontakt med Saint Bernard Group AB Sälj/support. Kontaktpersonen kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal eller sin roll som kontaktperson utan Återförsäljarens och Saint Bernard Group AB skriftliga godkännande.

 

6.Leverans och frakt
Saint Bernard Group AB har som målsättning att kunna leverera beställda produkter på den leveransdag som särskilt meddelats Återförsäljaren eller annars vid annan tidpunkt enligt överenskommelse mellan parterna. För det fall leverans inte kan ske vid den tid som meddelats Återförsäljaren eller om parterna kommit överens om annat åtar sig Saint Bernard Group AB att meddela Återförsäljaren när leveransen beräknas kunna genomföras.

Återförsäljaren ska skriftligen meddela Saint Bernard Group AB till vilken adress leverans ska ske. Återförsäljaren ansvarar för att den angivna leveransadressen är korrekt. Merkostnader som ett resultat av att återförsäljaren lämnat felaktiga uppgifter för leverans kan komma att faktureras av Saint Bernard Group AB.
Saint Bernard Group AB har rätten att avböja en beställning eller avbryta en leverans om Saint Bernard Group AB bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren eller Kontaktpersonen erhållit betalningsanmärkning.

Om Återförsäljaren beställt visningspaket levererar Saint Bernard Group AB dessa fraktfritt enligt överenskommelse efter att detta avtal ingåtts. Beställda produkter kan också avhämtas direkt hos Saint Bernard Group AB efter överenskommelse. Återförsäljaren har inte rätt att göra några påföljder gällande mot Saint Bernard Group AB ifall försening av leverans skulle ske.

 

7. Mottagningskontroll och reklamation
Återförsäljaren ska se till att Försäljningsgruppen inom två (2) arbetsdagar från mottagen leverans av produkter från Saint Bernard Group AB kontrollerar produkterna mot följesedel. Om mottagen produkt är synbart felaktig eller om det finns avvikelse jämfört med följesedeln ska produkten/leveransen omgående reklameras till Saint Bernard Group AB, dock senast fyra (4) arbetsdagar från mottagen leverans.
Reklamerade produkter levereras på nytt när Saint Bernard Group AB efter prövning kan konstatera att produkten är felaktig.

 

8. Pris och Betalningsvillkor
Återförsäljaren ska erlägga betalning för gjord beställning senast tjugo (10) dagar efter det att faktura erhållits.. Sker inte betalning inom angiven tid debiteras dröjsmålsränta uppgående till för närvarande 14 %. När Återförsäljaren erlagt full betalning till Saint Bernard Group AB och i övrigt parternas samtliga mellanhavanden är reglerade har slutreglering skett.

 

9. Uppsägning
Saint Bernard Group AB äger rätt att säga upp detta avtal omedelbart i det fall Återförsäljaren åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och rättelse inte sker inom två (2) vardagar efter skriftlig uppmaning från Saint Bernard Group AB.

 

10. Övrigt
Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta avtal ska, för att vara bindande, vara skriftliga och undertecknade av båda parter. Återförsäljaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan Saint Bernard Group AB skriftliga medgivande.